Illegible, S. Maria Agnes

Photo 1     Photo 2     Photo 3     

Printer-friendly view

Photo 1     Photo 2     Photo 3